คณะกรรมการบริหารสมาคม แซ็กโซโฟน (ประเทศไทย)

ภาธร ศรีกรานนท์

รศ.ดร. ภาธร ศรีกรานนท์

ตำแหน่ง นายกสมาคม

Dr. Wisuwat Pruksavanich ดร.วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช

ดร. วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช

ตำแหน่ง ฝ่ายวิชาการ

พิศลย์ มนัสชัยพิสิทธิ์

นาย พิศลย์ มนัสชินอภิสิทธิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

วรวุฒิ สมัยเทอดศักดิ์

ดร.วรวุฒิ สมัยเทอดศักดิ์

ตำแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พันธุ์ชิต รอดสรรเสริญ

นาย พันธุ์ชิต รอดสรรเสริญ

ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรม

ธนกร หาภู่

นาย ธนกร มหาภู่

ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

นายพงศ์ธิปก สุทธิพงศ์

นาย พงศ์ธิปก สุทธิพงศ์

ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรม และ วิเทศน์สัมพันธ์

ภาสกร โมระศิลปิน

นาย ภาสกร โมระศิลปิน

ตำแหน่ง วิเทศน์สัมพันธ์

Piyaphon Asawakarnjanakit

นาย ปิยพล อัศวกาญจนกิจ

ตำแหน่ง นายทะเบียน และ เลขานุการ