การประกวด / แข่งขัน

saxth

ผู้ที่ต้องการรับร่วมประกวดแข่งขัน สามารถเข้าร่วมประกวด ได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น ในการประกวดแข่งขันแต่ละครั้ง

การประกวดแข่งขัน ประเภทเดี่ยว (Sole)

ผู้ที่ต้องการรับร่วมประกวดแข่งขัน สามารถเข้าร่วมประกวด ได้เพียง 3-5 ท่านเท่านั้น ในการประกวดแข่งขันแต่ละครั้ง

การประกวดแข่งขัน ประเภทรวมวง (Ensemble)

saxth

ผู้ที่ต้องการรับร่วมประกวดแข่งขัน สามารถเข้าร่วมประกวด ได้ทุกประเทศ ในการประกวดแต่ละครั้ง

การประกวดแข่งขัน นานาชาติ (Internations)

saxth

ผู้ที่ต้องการรับร่วมประกวดแข่งขัน สามารถเข้าร่วมประกวด ได้เฉพาะประเทศไทย ในการประกวดแต่ละครั้ง

การประกวดแข่งขัน ประเทศไทย (Thailand)