เกี่ยวกับสมาคม แซ็กโซโฟน

สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย)  ได้มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566  โดยคณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวงการแซ็กโซโฟน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

เป็นศูนย์รวมผู้สนใจทางด้านแซ็กโซโฟน

เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านแซ็กโซโฟน

เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์แซ็กโซโฟน

ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

นอกจากนี้ทางสมาคมฯ มีการผลักดันให้มีกิจกรรมด้านดนตรีอย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขัน การแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการดนตรี