ที่ปรึกษา สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย)

ชวน หลีกภัย

ท่าน ชวน หลีกภัย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย)

Prof. Shyen Lee

ที่ปรึกษาสมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย)