THAILAND SAXOPHONE COMPETITION

การประกวด / แข่งขัน ประเภทรวมวง (Ensemble)

การประกวด / แข่งขัน ประเภทรวมวง (Ensemble)

กติกาการประกวด

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยตามระดับการศึกษาที่กำหนด ได้แก่

 •  ระดับประถมศึกษา
 •  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 •  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 •  ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกระดับชั้น ต้องมีสถานศึกษาในประเทศไทย/เทียบเท่า/กระทรวงศึกษาธิการรองรับ และมีครู/อาจารย์รับรองระดับการศึกษาและสถานศึกษานั้นๆ

 

2. การส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

  •  สำเนาบัตรประชาชน / passport ของผู้สมัคร (ไฟล์รูปสกุล .jpg หรือ .png)
  •  สำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา กรณีไม่มีบัตรนักเรียน/นักศึกษา (ไฟล์รูปสกุล .jpg หรือ .png)
  •  อัพโหลดคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงลงใน www.youtube.com การแสดงของตนเอง จำนวน 1 เพลง โดย
  • – ความยาวของผลงานที่แสดงต้องอยู่ระหว่าง 3-8 นาทีเท่านั้น โดยไม่ต้องมีการแนะนำตัวผู้สมัคร และบทเพลง หากบทเพลงที่ใช้ในการประกวดมีความยาวไม่ถึงหรือเกินกว่าที่กำหนด ทางโครงการจะเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 

  • – คลิปวีดิโอที่ลงใน Youtube จะต้องเป็นคลิปที่ถ่ายทำเพื่อใช้ในการเข้าร่วมการประกวดนี้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงคลิปวิดีโอหลังจากทำการสมัครแล้ว โดยหากต้องการเปลี่ยน

แปลงวิดีโอ ต้องทำการสมัคร พร้อมทั้งเสียค่าสมัครใหม่

  • – คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดสามารถมีนักดนตรีประกอบได้ (ไม่เกิน 4 คน) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะความสามารถของผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น

 

  • – คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด จะต้องบันทึกแบบ 1 คลิปวิดีโอต่อ 1 ชนิดเครื่องดนตรี และต่อ 1 เพลง โดยที่ผู้สมัครสามารถส่งประกวดได้มากกว่า 1 เครื่องดนตรี และเมื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดูโน้ตเพลง

 

  • – ผู้สมัครสามารถเลือกเพลงที่ใช้ในการประกวดได้อย่างอิสระ โดยเพลงที่ใช้ในรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศ จะต้องเป็นเพลงเดียวกัน และเมื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องเปลี่ยนเพลงที่ใช้ในการประกวด โดยมีความยาวของเพลงระหว่าง 3-8 นาที

 

  – ห้ามมีการตัดต่อ/ดัดแปลง/ปรับแต่งเสียง/แก้ไขระดับเสียง (Pitch) /ความดัง (Dynamic) โดยการใช้โปรแกรมต่างๆ

 

3. ค่าสมัคร 1 ชนิดเครื่องดนตรี ต่อ 1 เพลงโดยมีรายละเอียดดังนี้

 •  ระดับประถมศึกษา 200 บาท
 •  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 300 บาท
 •  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 400 บาท
 •  ระดับอุดมศึกษา 500 บาท
 • โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 333- 2-10822-1 และส่งหลักฐานการโอนเงิน(ไฟล์รูปสกุล .jpg หรือ .png) พร้อมผลงาน และใบสมัคร แล้วอัพโหลดไฟล์ผ่าน เว็บไซต์
 • ทั้งนี้ ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้หลายชนิดเครื่องดนตรี แต่ 1 ชนิดเครื่องดนตรี สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 เพลงเท่านั้น

 

4. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงการบันทึกเสียงและการเผยแพร่ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น

 

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้