สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย)

Saxophone Association (Thailand)

ข่าวสารและกิจกรรม (News/Activities)

Thailand SaxophoneAssociation Showcase 2 ISAN

THAILAND SAXOPHONE ASSOCIATION SHOWCASE #2 IN #ISAN

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เกี่ยวกับแซ็กโซโฟน

           วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น.
 
สถานที่ ณ ห้อง U 302 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
สมาคมแซ็กโซโฟน ประเทศไทย Saxophone Association Thailand

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย) สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย)    

Read More »

การประกวด/แข่งขัน (Competition)

King Super 20 alto
King Super 20 alto
King Super 20 alto

พิพิธภัณฑ์(Museum)

สามารถสมัครสมาชิกเพื่อดูในราคา 99 บาท

SAXOPHONE SIAM | A TALK WITH MASTER EP 2 ” FROM ADOLPH SAX TO SELMER ” | รศ. ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ |

An Imperfect Scheme by Alto Saxophone – Wisuwat Pruksavanich

Tenor Saxophone – Passakorn Morasilpin Electric Guitar – Juthamas Saisaeng

Lee Shyen Lei Liang, Memories of Xiaoxiang